प्रेस विज्ञप्ति

अार्थिक वर्ष

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक , २०७६ र प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७६