प्रेस विज्ञप्ति

अार्थिक वर्ष

प्रदेश लोकसेवा आयोगको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ र 

प्रदेश स्वायत संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक,२०७६  पारित गरिएकोमा यो विज्ञप्त जारी गरिएको हो |