प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०५/२६

अार्थिक वर्ष

"विधुत सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक ,२०७५" प्रमाणीकरण भएकोमा यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ |