प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०५/३०

अार्थिक वर्ष

प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण भएकोमा यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको हो |