प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५

अार्थिक वर्ष

प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ 

तल दस्तावेजमा click गर्नुहोला !!