सवारी साधन खरदि गर्ने सम्बन्धमा पुन:प्रकाशित सूचना !!