विज्ञप्ति

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७" प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७  प्रमाणीकरण भएको।

फोटो
विधेयक