विज्ञप्ति

प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नको लागि बनेको विधेयक, “प्रदेश प्रहरीका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को संशोधन गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक

फोटो
“प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नको लागि बनेको विधेयक”, “प्रदेश प्रहरीका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” र “प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को संशोधन गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक”